آثار انتشار یافته

عنوان نوشتار

(کتاب)
علت، مصادیق و ضرورت نوشتار زمان نوشتار
امربمعروف و نهی از منکر در اندیشه و عمل۱-بعد از اتمام مأموریت در ستاد امربمعروف،۲-حاصل تجارب اجرایی نویسنده۱۳۸۰ش
اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)۱-بی سابقه بودن در تاریخ نظامی ایران

۲-مورد استفاده و تقدیر از ستادکل نیروهای مسلح
۱۳۸۵ش
مباحثی در پایداری امنیتمورد توجه و تقدیر سرلشگر مصطفی ایزدی در ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت
۱۳۹۵
پاسخ به نقدهای کتاب اصول جنگ۱-مکمل کتاب اصول جنگ ۲- مشخص شدن سطح نقدها و سطح علمی کتاب.۱۳۸۸ش
جنگجویان خاموش، تجارب حرفه ای در اطلاعات(طبقه بندی)۱-تجارب حرفه ای در تامین امنیت ۲-پاسخ به آسیب ها در روش جاری ا.ط ۳-مصداق ۲محور از سخنان فرمانده کل سپاه در جشنواره(تبدیل دانش ضمنی به صریح) و تعارض در آموزش و عمل -۱۳۹۲۱۳۸۸ش
آسیب شناسی در جنبش کُردی۱-پاسخ به یک نیاز راهبردی در تأمین امنیت شمال غرب ۲- پاسخ به یکی از محورهای اساسی سخنان فرماندهی کل در جشنواره(ناامنی ریشه های اجتماعی دارد).۱۳۹۱ش

۱۳۹۲ش
ارائه ۱۸۳ عنوان مطلب در فضای مجازی۱-وظیفه ام در روشنگری ۲-وظیفه پاسداری و حراست از کشور و جامعه ایرانیازسال۱۳۷۲

تاسال۱۳۹۸
سیاست، پرنیان اندیشه در سپهر سیاسیکمک به توسعه سیاسی کشورسال ۱۳۹۸
اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)-چاپ دوم توسط دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۹۱-بی سابقه بودن در تاریخ نظامی ایران

۲-مورد استفاده و تقدیر از ستادکل نیروهای مسلح
۱۳۹۹
تروریسم و ضد تروریسم، راهبردهای هفتگانه در مبارزه با تروریسمنظریه ای منسجم در مبارزه با تروریسم۱۳۹۹
دکترین جنگ اطلاعاتاثری بدیع در سلامت و پویایی سرویس های اطلاعاتی۱۴۰۰

 

۱- امربمعروف و نهی از منکر در اندیشه و عمل

بعد از اتمام مسئولیتم در کسوت رئیس ستاد امر به معروف در خدمت به بخشی از مردم کشورم و به علت اثرگذار بودن اقدام به تدوین کتاب کردم.

 

۲- اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)

امیر سرتیپ معین وزیری بعد از بررسی کتاب ها، در ابتدای نقد، از عنوان دانشمند گمنام و بی طرف از نویسنده یاد کرده است.

۳- پاسخ به نقدهای کتاب اصول جنگ

این کتاب در احترام به منتقدین و در پاسخ به نقد های صورت گرفته تدوین شد.

۴- آسیب شناسی در جنبش کُردی

سیاستگذارانی که قصد شناخت و خدمت به مردمان کرد و کردستان را دارند، این کتاب راهگشا است.

۵- مباحثی در پایداری امنیت

این کتاب در راستای کمک به اندیشمندانی است که ادعای تدوین مکتب امنیتی کشور را در سر می پرورانند، نوشته شده است.

۶- سیاست، پرنیان اندیشه در سپهر سیاسی

سیاست را در ساختاری متناسب با جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران مطالعه کنید.

 

۷- اصول جنگ، درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ(۳جلدی)

چاپ دوم توسط دانشگاه عالی دفاع ملی در سال ۱۳۹۹

 

۸- تروریسم و ضد تروریسم

نظریه ای منسجم در مبارزه با تروریسم

(چاپ – ۱۳۹۹)

۹- دکترین جنگ اطلاعات

اثری بدیع در سلامت و پویایی سرویس های اطلاعاتی