Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۸

سیاست، پرنیان اندیشه در سپهر سیاسی

کتابِ «سیاست، پرنیان اندیشه در سپهر سیاسی»، در دوازده فصل و در رویکردی واقعگرایانه به تبیین مبانی اثرگذار دانش سیاسی پرداخته است و این امکان را برای پژوهشگران و سیاستمداران می دهد تا وقایع جاری در حوزه سیاست و اجتماع را در قالبی مشخص به تحلیل نشیند. نویسنده برای نشان دادن انسجام ساختاری و مفهومی در ابتدای هر فصل چکیده ای در کمک به هضم مطلب که در نوع خود ابتکاری است جدید برای علاقمندان ارائه کرده است.

Read More »