Tag Archives: سنت

مرداد, ۱۴۰۱

 • ۹ مرداد

  فلسفۀ زندگی – ۱۷ دشمن خدا:

  دروغ از پدیده‌های زمینه‌ای و سرمنشأ بسیاری از رذایل اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی است و تناسب معناداری را پیشرفت و توسعه دارد، این پدیده در فرهنگ ملی و دینی ایرانیان سابقه دیرینه دارد و جهان مدرن دریافته است که بالندگی فرهنگی و ساخت تمدنی ارتباط معناداری با این پدیده دارد و نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد، امید که در کشور ما و در دهۀ اول محرم از دروغ بعنوان پدیده‌ای منکر یاد و مبارزه با آن را پاس بداریم

اردیبهشت, ۱۳۹۹

 • ۱۸ اردیبهشت

  فروپاشی سلطنتِ‌پهلوی و تجاربِ آموختنی

  این نوشتاربا توجه به اوضاع سیاسی ، هشداری است به سیاست‌گذاران و مجریانِ کشور، به مدعیان حزب الهی، جناح های اصولگرا و اصلاح طلب و براندازان و بخصوص سلطنت طلبان که مدتی است صدایشان بلند شده، از تجارب فروپاشی نظام سلطنت بهره بگیرند.

مرداد, ۱۳۹۵

 • ۲۱ مرداد

  علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران

  بهرام اخوان کاظمی؛ ۹ تیر ۱۳۸۷ ماجرای رکود تحزّب در ایران زیاد پیچیده نیست و گره‌های کور آن در پژوهش‌های علمی مشخص و باز شده‌اند، امّا با وجود این، گویی علل آن به قدری ریشه‌ای و پایدار هستند که نه تنها افسوس در مورد گذشته احزاب بلکه نگرانی از آینده …