Monthly Archives: دی ۱۴۰۲

پرسش و پاسخ سیاسی (۷) در گردونه سیاست ورزی روس:

مروری بر رخدادهای تاریخی در پرسش و پاسخ کوتاه سیاسی در فضای مجازی می‌تواند نسل جدید را روزنه‌ای باشد در شناخت تکیه‌گاههای تاریخی و سرنوشت ساز که در رقم زدن سرنوشت آتی کشور از تکرار آسیب ها جلوگیری ششود

Read More »

توسعه (۶)، علم و توسعه:

این روزها یکبار دیگر کوس روسوایی از جنس تحصیل مال نامشروع از جنس فساد سیستماتیک در فضای مجازی دل ریش ایرانی را گزید و لیکن گردی بر وجدان حاکمان ایران ننشاند. افشای فساد در شرکت «چای دِبش» رکورد شکست و ضربه‌ای دیگر بر پیکره اقتصاد و زیست اجتماعی و انسانی این ملت وارد آورد، این نوشتار نشان خواهد داد که مبارزه با فساد از دلِ توسعۀ همه جانبه، خاصه در پیوند علم و توسعه در نهاد دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود

Read More »